Lees voor Menu

Indicator PO icoonVO icoon

De figuren van de NCO-rapportages bevatten gegevens over een of enkele indicatoren. Een indicator is een kenmerk van leerlingen, van hun resultaten of van een school. Een voorbeeld van een indicator die iets over leerlingen zegt, is geslacht. Het behaalde diploma in het voortgezet onderwijs is een voorbeeld van een indicator voor de resultaten van leerlingen. Indicatoren op schoolniveau hebben betrekking op alle leerlingen van een school (of van een bepaalde groep of leerjaar). Voorbeelden hiervan zijn het percentage leerlingen uit eenoudergezinnen en het percentage geslaagde leerlingen. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close