Lees voor Menu

Gewichtenleerling, gewichtenregeling PO icoon

Tot en met 2018 gold in het basisonderwijs de gewichtenregeling. Dit hield in dat basisscholen extra financiering kregen voor zogeheten gewichtenleerlingen. Dat waren leerlingen met laagopgeleide ouders. In de NCO-rapportages staan ook gegevens over de periode tot en met 2018. Daarbij maken we nog gebruik van het percentage gewichtenleerlingen volgens deze oude regeling.  

De onderwijsachterstandenindicator, die in 2019 werd ontwikkeld door het CBS, vervangt de oude gewichtenregeling.  

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close