Lees voor Menu

Referentieniveaus PO icoon

De referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen schrijven voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. De referentieniveaus gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. 

In het (speciaal) basisonderwijs zijn er referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen. Er zijn twee niveaus: 

  • Fundamenteel niveau: (niveau 1F): dit is het niveau dat het overgrote deel van de leerlingen moet beheersen aan het einde van de basisschoolperiode. 
  • Streefniveau (niveau 2F bij taal en niveau 1S bij rekenen): dit niveau is hoger dan het fundamentele niveau en geeft aan waar een leerling naartoe kan werken.  

Er zijn signaleringswaarden voor het percentage leerlingen op een school dat het fundamentele en het streefniveau moet hebben behaald. Bij de signaleringswaarde voor het streefniveau wordt rekening gehouden met de schoolweging. Deze signaleringswaarden worden jaarlijks vastgesteld. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close