Lees voor Menu

Waarom ontbreken er leerlingen in mijn rapportage? PO icoonVO icoon

Hiervoor zijn meerdere redenen mogelijk: 

  • Ontbreken achtergrondgegevens: Niet van iedere leerling hebben we alle achtergrondgegevens. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het huishoudinkomen van een leerling niet bekend is, terwijl de andere achtergrondgegevens wel bekend zijn. In figuren over het huishoudinkomen wordt deze leerling dan niet meegenomen. 
  • Geen middencategorie: In figuren over de verschillen in huishoudinkomen, migratieachtergrond en opleidingsniveau van ouders presenteren we alleen de twee uitersten en laten we de middencategorie weg. 
  • Te laag aantal leerlingen: Wanneer in een figuur een bepaalde groep leerlingen uit vijf of minder leerlingen bestaat, nemen we deze niet op. 

Voor de leergroei-rapportages zijn er daarnaast nog andere oorzaken en/of redenen: 

  • Koppeling is onmogelijk: Niet alle leerlingen uit de LVS-export kunnen gekoppeld worden aan de andere gegevens die wij gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat bepaalde persoonsgegevens ontbreken of afwijkend zijn ingevuld. Ook kan het voorkomen dat er meerdere leerlingen aan één identificatiecode gekoppeld worden, bijvoorbeeld doordat leerlingen dezelfde achternaam en voorletters hebben. Als niet te achterhalen is wat de juiste identificatiecode van een leerling is, dan wordt deze leerling verwijderd. Zo voorkomen we dat de verkeerde achtergrondgegevens aan de leerling gekoppeld worden. 
  • Administratieve fouten: Gegevens waarvan duidelijk is dat ze onjuist zijn geadministreerd, kunnen niet worden meegenomen in de rapportages. We zien bijvoorbeeld dat sommige scholen de afnamedatum van een toets vergeten in te vullen of een datum invullen die niet correct kan zijn omdat de ingevulde afnamedatum van de toets vóór de inschrijfdatum van de leerling op de desbetreffende school ligt. Een ander voorbeeld is een foutief groepsnummer van 447, terwijl het om een groep van 3 t/m 7 moet gaan. Ook leerlingen met zulke administratieve fouten worden verwijderd. 
  • Geen twee toetsen: We kunnen de leergroei alleen berekenen, als een leerling zowel een M-toets als een E-toets van dezelfde toetsaanbieder heeft gemaakt.

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close