Lees voor Menu

Waarom is er van mijn school geen reguliere rapportage? PO icoonVO icoon

Voor het (speciaal) basisonderwijs maken we een rapportage voor elke vestiging en in het voortgezet onderwijs voor elke afdeling (vmbo bb/kb, vmbo gl/tl, havo en vwo). Voor de identificatie van vestigingen en afdelingen gebruiken we de zogenaamde BRIN-vestigingsnummers uit de bestanden van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op 1 september in een bepaald jaar. 

Verschillende oorzaken en/of redenen kunnen tot gevolg hebben dat er van een school geen reguliere NCO-rapportage is: 

  • De school staat op het peilmoment van 1 september niet als een apart, uniek BRIN-vestigingsnummer geregistreerd bij DUO. De gegevens van de vestiging zijn in ons bestand toegewezen aan de hoofdvestiging van de school die wel geregistreerd staat bij DUO. De NCO-rapportage bevat in dit geval dus gegevens van de hoofd- en nevenvestiging samen. Zie voor een uitgebreidere toelichting.
  • De school had op het peilmoment een laag aantal leerlingen (voor een bepaalde schoolsoort). Om de anonimiteit te garanderen, presenteren we geen gegevens die betrekking hebben op vijf of minder leerlingen. Als door de aanwezigheid van kleine groepen te veel informatie niet gepresenteerd kan worden, bevat de rapportage geen nuttige informatie meer. Is dit het geval, dan kiezen we ervoor om de rapportage niet beschikbaar te stellen. 
  • Van nieuwe, gefuseerde of ontvlochten scholen die geregistreerd zijn onder een nieuw BRIN-vestigingsnummer zijn in de eerste jaren van hun bestaan van te weinig leerlingcohorten en dus te weinig gegevens beschikbaar. Hierdoor kunnen we pas na enkele jaren rapportages maken. 
  • Nieuwe besturen krijgen geen toegang tot de oude rapportages van scholen van de periode voordat die onder hun bevoegd gezag vielen. Het advies is om rapportages van voor de fusie voorafgaand aan de fusie te downloaden en op te slaan. 
  • Het was onmogelijk om voor de school bepaalde belangrijke gegevens te berekenen, zoals de voorspelde referentiewaarde. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat er veel missende waarden waren bij de leerling- of schoolkenmerken in de bestanden die wij gebruiken. 
  • De school heeft een onderbouw- en een bovenbouwlocatie die elk een uniek BRIN-vestigingsnummer hebben. Hierdoor kan de doorstroom binnen een school niet berekend worden.
  • Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen geen rapportage. 

Over NCO
Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) is een periodiek langlopend onderzoek onder scholen. NCO is onderdeel van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Close